Menu
Login

Wzrost produkcji przemysłowej

Wartość produkcji przemysłu we wrześniu była o 4,1% wyższa niż w roku ubiegłym. Z oficjalnych prognoz, ekonomiści spodziewali się produkcji rzędu 3,95% w stosunku do sierpnia, gdzie wynosiła 5,3%. Po odrzuceniu dopływu czynników o charakterze dorywczym, produkcja podwyższyła się o 1,5% mdm i 4,2% rdr. We wrześniu nadmieniono obniżenie produkcji w górnictwie o 2,6% rdr, za to produkcja w przemyśle przetwórstwa wzrosła o 4,6% drr, natomiast w przemyśle energetycznym i ciepłownictwie zanotowano wzrost o 2,7% rdr. Wzrost wartości cen bazowych zaobserwowano w wielu działach przemysłu. Dynamicznie wzrastała produkcja wyrobów z metali bo aż o 6,6% rdr, oraz wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych po 6,2%. Najdotkliwszy spadek oświadczyli producenci odzieży  aż 6,6%.

Read more...

Decyzja Banku Anglii dotycząca stóp procentowych

Oczekiwania dotyczące stóp procentowych, okazały się jednomyślne biorąc pod uwagę podwyżkę oraz obniżkę stóp przez BoE. Podczas prezentacji wyników posiedzenia nie doszło do kompromisu dotyczącego podziału głosów, nie mniej jednak na rynku szacuje się 3 głosy za podwyżką, a 6 głosów za pozostawieniem dotychczasowej stopy procentowej bez jakichkolwiek zmian.

Szacowany wynik głosowania wyniósł 6-3, można wnioskować, że każdy gorszy rozkład, mógłby doprowadzić do obniżenia funta. Takie realia nie są wykluczone, gdyż podwyżka jest nieunikniona i będzie miała miejsce w I kwartale 2016 roku, a nie w listopadzie , jak szacowała większa część.

Read more...

Wzrost funduszy inwestycyjnych

We wrześniu 2015 roku aktywa funduszy inwestycyjnych w Polsce diametralnie wzrosły o 3,9% do 232mld zł. Taki wzrost kapitału, zanotowano jako najsilniejszy od 30 miesięcy. W historii rynku wzrost środków w Polsce, miał miejsce tylko dwukrotnie. Tak ważny wzrost funduszy był działaniem w celu przekazania 10 mld zł na fundusz niedetaliczny. To właśnie środki aktywów indywidualnych oświadczyły największą zmianę rzędu +14,7% do 77,6 mld złotych. Od początku roku kapitał zgromadzony powiększył się o jedną czwartą. Wrzesień nie był miesiącem pozytywnych notowań, gdyż większa cześć kapitału zakończyła miesiąc ze stratą. W największym stopniu stratę poniosły fundusze akcyjne z których część klientów wycofała swoje środki. Aktywa zmniejszyły się o -4,2% obniżając się do etapu 30 mld złotych z tego roku. Drugim członem rynku, który w ostatnim czasie ucierpiał były środki mieszane, które na przestrzeni roku spadły poniżej 32,4 mld złotych . Ostatnim segmentem odnotowania spadku na rynku były fundusze gotówkowe i pieniężne, część z nich poniosła stratę. Ostatecznie wynik okazał się dodatni. Zgromadzone fundusze wzrosły o 0,1% do 40,9 mld złotych.

Read more...

Wzrost gospodarki wielkiej Brtytanii

 

Gospodarka Wielkiej Brytanii, podwyższyła się w połowie roku o 0,7 procent, w stosunku do pierwszych miesięcy. Wynik ten przeszedł najśmielsze oczekiwania, gdyż jest stosunkowo lepszy od poprzednich danych. PKB kraju, z roku na rok wzrasta, a na chwile obecną wzrósł o 2,4 procent, chodz prognozy przewidywały jego narastanie na poziomie 2,6 procent. Nie mniej jednak urząd statystyczny dokonał rewizji o 0,1 punktu procentowego w dół, według niego PKB wzrosło o 2,9 procent.

Read more...

Obniżenie opodatkowania firm w Wielkiej Brytanii

 

Brytyjski rząd komunikuje, ze w roku 2017 w Wielkiej Brytanii zostanie pomniejszona wysokość podatku korporacyjnego do 19 procent. Takie alternatywne rozwiązanie pozwoli pomniejszyć przewidywany wpływ na gospodarkę angielską, a w rezultacie znacznie obniży podatki w Irlandii Północnej.

Brytyjski kanclerz George Osborne, zamierza zmniejszyć stawkę podatku korporacyjnego do 19 procent w kwietniu 2017 roku, a także do 18 procent w roku 2020. Taki szereg zmian da przedsiębiorstwom odpowiedni sygnał, ze Wielka Brytania jest otwarta na postępujący rozwój biznesu. George Osborne poinformował, że dla małych przedsiębiorstw, zostanie obniżona składka na ubezpieczenie społeczne, oraz do roku 2020 wynagrodzenie podstawowe  w kraju wzrośnie do 9 funtów na godzinę, gdzie na chwile obecną kwota ta wynosi 6,50  GBP.

Nie mniej jednak Irlandia Północna w kwietniu 2017 roku zmniejszy podatek korporacyjny do 12,5 procent. Otrzymała ona niedawno bez wątpienia więcej narzędzi formowania polityki fiskalnej. W ten sposób Irlandia Północna pozyska większe szanse na konkurowanie z Irlandia. Na chwile obecną, nie jest wykluczone, ze podatek korporacyjny zostanie obniżony do niższego poziomu, czyli do 10 procent, a nie jak przewidywano do 12,5 procent. Według analityków, nawet tak diametralne obniżenie podatku nie powinno mieć dużego znaczenia dla Wielkiej Brytanii. Taki rozwój sytuacji, zostanie dodatkowo ograniczony poprzez obniżkę podatku przez Londyn.

Read more...

Spadek Produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii o 0,4% M/M

 

W lipcu tego roku miał miejsce nieoczekiwany spadek produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii na poziomie aż 0,4% w skali miesięcznej, i wzrost jedynie o 0,8% w skali roku, po sytuacji kiedy wskaźnik ten w miesiącach wcześniejszych wynosił - 0,4% M/M i +1,5 R/R. Natomiast w lutym 2015  zanotowano wzrost o 0,1% w skali miesięcznej również o 0,1% w skali rocznej, po tym jak wskaźnik ten wcześniej wynosił  -0,1% M/M i +1,2% R/R.

Read more...

Poprawa na rynku pracy w Polsce

 

Sytuacja na rynku pracy w Polsce stała się ewidentnie lepsza, w sierpniu stopa bezrobocia wynosiła 10 procent. Polepszającą sytuację widać po znacznym wzroście zatrudnienia, zmniejszeniu się bezrobocia oraz po znacznie większej liście ofert dostępnej pracy. W  sierpniu przeciętne zatrudnienie było o 1 procent wyższe niż w ubiegłym roku, natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o 3,4 procent. Znaczącą poprawę można zauważyć po zadowoleniu konsumentów, w prawdzie najlepsze były w 2007, gdy PKB wynosił 6-7 procent rocznie. Odpowiednią sytuacje na rynku zapewnia wzrost gospodarczy, a co za tym idzie wzrost popytu, i nowych miejsc pracy dla bezrobotnych. Niestety wzrost zatrudnienia w następnych latach według ekspertów ulegnie znacznemu zmniejszeniu, gdyż coraz więcej ludzi przejdzie na emeryturę, a osób które dopiero zaczynają wchodzić na rynek pracy będzie znacznie mniej, w śród których stopa bezrobocia jest najwyższa.

Read more...

75 lat British Council

Organizacja British Council to instytucja reprezentująca Wielką Brytanie oraz Irlandie Północną, obejmująca zakres współpracy zarówno kulturowej jak i edukacyjnej. Jej początek wiąże się z rokiem 1934, a swoją działalnością obejmuje wiele krajów w tym także Polskę.

British Council zapewnia pracę ponad 6 tys. osób, a dzięki  doskonale opracowanym celom dociera do wielu tysięcy profesjonalistów, w tym także do wielu młodych ludzi, chętnych czerpania wiedzy. Współpraca Polski z British Council na terenie kraju, zaczęła się wiele lat temu w roku 1938.Warszawa znajduje się na czołowej liście pierwszych miast, w których organizacja założyła swoja działalność. Miała kilku letnią przerwę spowodowaną II wojną światową, lecz nie zaważyło to na dalszym rozprzestrzenianiu się organizacji, i do chwili obecnej niestrudzenie działa do dziś. Na początku swojej aktywności w państwie polskim koncentrowała się głownie na edukacji, zapewniając stypendia dla nauczycieli języka angielskiego, różnego rodzaju książek angielskich dla polskich szkół rozszerzając  perspektywy na dalszy rozwój. Po wojnie rozszerzyła swoją działalność, szeroko nagłaśniając kulturę angielską. Dzieje się tak do dziś, organizacja daje sposobność nawiązania kontaktów jak i wymianę pomysłów, doświadczeń pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. British Council realizuje swoją ideologie na obszarze Polski, prowadząc szeroko rozwiniętą działalność, nauczając języka obcego w różnego rodzaju placówkach języka angielskiego, miedzy innymi w Warszawie.

Do głównych celów należy szereg projektów edukacyjnych jak i społecznych, dzielenie się rezultatami Wielkiej Brytanii, a co za tym idzie przybliżenie społeczeństwu polskiemu wiedzy kulturowej i edukacyjnej w Europie.

Podsumowując przystąpienie Wielkiej Brytanii do UE, w dużym stopniu poprzez programy społeczne urzeczywistnia szerszą perspektywę europejską.

Read more...

Bank Anglii (BoE) nie zmienił wysokości stóp procentowych

We wrześniu odbyło się posiedzenie Banku Anglii (BoE) , w którym oznajmiono, że bank nie zmieni stóp procentowych oraz wartości skupu obligacji. Decyzja ta była długo oczekiwana przez rynek. Bank Anglii pozostawił stopę procentową na poziomie 0,5 % , za taką decyzją głosowała większość osób zasiadająca w komitecie decydującym o polityce pieniężnej. Równorzędnie komitet nie zmienił wysokości transakcji aktywów w ramach łagodzenia polityki pieniężnej i utrzymał go na wysokości 375 mld GBP.

Gospodarka zakłada ze rok 2016 przyniesie podwyżkę stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. Ostatni raz zmiana stopy procentowej miała miejsce w roku 2009, wtedy bank obniżył je o 50 punktów bazowych. Prognozy przewidują że koszt pieniądza nie zmieni się do początku 2016 roku, gdyż zakładana jest podwyżka stóp o 25%. Według prognoz podwyżka wyniesie z dotychczasowej stopy procentowej 0,5% do przewidywanej na 1,25% już na koniec 2016 roku.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

RIF - Innowacje


Portal realizuje projekt nr UDA-POIG.08.01.00-14-668/13-00 pt. „Portal polsko-brytyjskiej współpracy dla przedsiębiorstw”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
"Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość"